Pravidla

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO – CELÝ TRH“ Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže „SOUTĚŽ O 12x PARKOUR CAMP + 72 DALŠÍCH VÝHER“ (dále jen „soutěž“).

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke spotřebitelům. Statut může být pozměněn formou písemných dodatků, změny jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a organizátora.

Pořadatelem soutěže je společnost MASPEX Česká republika, s.r.o. se sídlem: Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín, 186 00 zapsaná v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 63795 IČ: 25716379 DIČ: CZ 25716379 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je společnost Friendly s.r.o. se sídlem: Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 IČO: 03819141 (dále jen „organizátor “)

I. Termín a místo konání

 1. Soutěž bude probíhat v termínu od 8. 4. 2019 00:00:00 hod do 30. 6. 2019 23:59:59 hod včetně (dále jen a „doba konání soutěže“) na celém území České Republiky a Slovenska ve všech prodejních sítích (dále jen „místo konání soutěže“).
 2. Soutěž je v době svého konání rozdělena pro losování týdenních výher do 12 (dvanácti) samostatných soutěžních týdnů. Soutěžním týdnem se rozumí každý kalendářní týden den v době konání soutěže:
  1. soutěžní týden 08. 04. – 14. 04. 2019
  2. soutěžní týden 15. 04. – 21. 04. 2019
  3. soutěžní týden 22. 04. – 28. 04. 2019
  4. soutěžní týden 29. 04. – 05. 05. 2019
  5. soutěžní týden 06. 05. – 12. 05. 2019
  6. soutěžní týden 13. 05. – 19. 05. 2019
  7. soutěžní týden 20. 05. – 26. 05. 2019
  8. soutěžní týden 27. 05. – 02. 06. 2019
  9. soutěžní týden 03. 06. – 09. 06. 2019
  10. soutěžní týden 10. 06. – 16. 06. 2019
  11. soutěžní týden 17. 06. – 23. 06. 2019
  12. soutěžní týden 24. 06. – 30. 06. 2019

II. Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na výrobek pořadatele soutěže značky „KUBÍK WATERRR 0,5 l ochucený“ prodávaný v místě konání soutěže, jak v době konání soutěže, tak i před jejím konáním (dále jen „soutěžní výrobek“).

III. Kdo se může zúčastnit soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenska a s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice s následující výjimkou: Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, k pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě nákupu na účet fyzické osoby, která jedná jako zákonný zástupce osoby, která se chce do soutěže zapojit a je mladší 16 let, je možné se do soutěže zapojit jen s jeho výslovným souhlasem, a tento musí být prokazatelný po celou dobu soutěže až do okamžiku převzetí výhry. Podmínkou získání hlavní výhry je minimální věková hranice 8 let (požadavek pořadatele Parkour Campu).
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu náhodně vylosovanému výherci jako náhradníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

IV. Výhry v soutěži a ověření nároku na výhru

 1. V soutěži je celkem 84 ks výher
 2. Výhrami v soutěži pro Českou republiku a Slovensko dohromady jsou:

  Hlavní výhra:

  12x ZOHIR parkour týdenní letní camp

  Každý týden losujeme 1 výherce campu. Termín bude možné zvolit dle vlastního výběru z nabídky možných.

  Vedlejší výhry:

  12x voucher na parkour oblečení dle vlastního výběru na https://www.parkour.fashion v hodnotě 1 000 Kč každý.
  Každý týden losujeme 1 výherce voucheru.

  60x balíček produktů Kubík
  Produktový balíček obsahuje: Kubík kšiltovka, batoh, létající talíř, náramek, brýle. Každý týden losujeme 5 výherců balíčku.

 3. Každý výherce v soutěži vždy obdrží 1 kus příslušné týdenní výhry, na kterou mu v konkrétním případě vznikl nárok (viz níže). Celkový počet týdenních výher, které může konkrétní soutěžící v rámci soutěže získat, je omezen na pouze jednu. Výherci budou o své výhře informováni na e-mailové adrese, kterou uvedli při registraci do soutěže, a to do pěti dnů od skončení daného soutěžního týdne (dále jen „výherní zpráva“). V této zprávě bude soutěžící vyzván k zaslání kontaktních údajů a korespondenční adresy pro zaslání výhry. V případě, kdy bude mít pořadatel nebo organizátor pochybnost o pravosti soutěžního unikátního kódu, které byly při registraci použity, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím doručení originálů všech těchto soutěžních unikátních kódů. V případě, že mu tyto nebudou doručeny, resp. jejich údaje nebudou odpovídat registracím do soutěže, bude soutěžící bez dalšího vyloučen. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti soutěžního unikátního kódu leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném soutěžícím.
 4. Organizátor, ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 5. Zásilky s originálními soutěžními kódy s výše uvedeným obsahem musí být na vyžádání organizátora/ pořadatele zaslány doporučeně na adresu Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00 (popř. jinou sdělenou adresu) a obálka označena „PARKOUR SOUTĚŽ“.
 6. V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

V. Pravidla soutěže – účast v soutěži

 1. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:
  1. V době konání soutěže, tak i před jejím konáním soutěže zakoupí minimálně 1 soutěžní výrobek a pečlivě si uschová účtenku s BKP kódem (CZ), resp. DKP kódem (SK).
  2. Následně, v době konání soutěže navštíví webové stránky www.kubikparkour.eu (dále jen „soutěžní web“), kde vyplní zde umístěný formulář (dále jen „soutěžní formulář“) tak, že úplně a pravdivě uvede své: jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mail (dále jen „osobní údaje“), vyplní kód z účtenky a termín nákupu a udělí souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů a s pravidly soutěže. Poté takto zcela a řádně vyplněný soutěžní formulář soutěžící pomocí funkčnosti aplikace odešle organizátorovi soutěže. Podmínkou pro úspěšnou registraci je vyplnění všech povinných údajů označených hvězdičkou. Soutěžní účast prostřednictvím internetu (webové registrace) je bezplatná (zdarma). V případě opakované účasti v soutěži o výhru soutěžící musí opakovaně vyplnit celou registraci.
 2. Soutěžící je povinen uschovat si originál účtenky od zakoupeného zboží, s kterým se zúčastnil soutěže. Organizátor je oprávněn po výherci požadovat její předložení. Kód se musí shodovat se zaslanými údaji v zaslané soutěžní registraci. V případě, že výherce zaslal více soutěžních registrací, je organizátor oprávněn po výherci požadovat předložení všech účtenek, z nichž byly údaje poslány výhercem.
 3. Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit i opakovaně, avšak vždy po splnění všech podmínek. Registrace zaslané v jiném než výše uvedeném tvaru nebo doručené v jiném termínu, než v době konání soutěže nemohou být do soutěže platně zařazeny.
 4. Na jednu e-mailovou adresu je možné vyhrát pouze jednu výhru v soutěžním období = týdnu, v případě opakované výhry v jednom soutěžním týdnu z jednoho e-mailu, výhra připadá náhradnímu výherci. Celkem může v soutěži vyhrát soutěžící s jednou e-mailovou adresu max. 3 výhry.
 5. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel, který v době konání soutěže, tak i před jejím konáním zakoupí na území České republiky nebo Slovenska min. jeden soutěžní výrobek a uschová si účtenku s unikátním kódem (dále jen „soutěžní kód“).

VI. Určení výherců

 1. Určení výherců týdenních výher: Každý týden bude ze všech v průběhu předcházejícího soutěžního týdne řádně zaregistrovaných soutěžících vylosováno celkem 7 výherců (1x parkour camp, 1x voucher na parkourové oblečení, 5x produktový balíček). K určení výherců všech výher bude použit softwarový losovač, který vybere výherce náhodným výběrem z odpovídající databáze soutěžících.
 2. V případě neplatné registrace (např. nedoložení soutěžního kódu, opakované registrace na jeden soutěžní kód nebo na jeden e-mail, atp.) bude dodatečným losováním vybrán náhradní výherce. Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů, vyžádání a doložení všech soutěžních kódů a konečné posouzení splnění pravidel a platnosti každé registrace.
 3. Výherci budou po skončení soutěže zveřejněni na webových stránkách soutěže www.kubikparkour.eu ve formátu jméno, první písmeno příjmení výherce a město (dle údajů vyplněných v soutěžní registraci a na základě informací od výherce) a typ výhry, s čímž zapojením se do soutěže výslovně souhlasí.

VII. Oznámení a čerpání výher

 1. Pro oznámení výher bude použita emailová adresa ze soutěžní registrace. Organizátor bude výherce kontaktovat nejpozději do 5 pracovních dnů od vylosování.
 2. Výhry budou odeslány elektronicky nebo prostřednictvím České pošty. Výhry budou účastníkům odeslány nejpozději do 1 měsíce od skončení soutěže a kontroly příslušných soutěžních kódů.
 3. Soutěžící je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže.
 4. Pro čerpání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži odpovědním e-mailem a předložit na vyzvání organizátory všechny soutěžní kódy postupem popsaným v čl. IV. a V. těchto pravidel. Podrobné instrukce a kontakty na organizátora budou součástí výherního e-mailu (e-mail s oznámením o výhře).
 5. V případě, kdy výherce týdenní výhry nebude ve stanovené lhůtě reagovat na výherní e-mail nebo nebudou splněny podmínky pro udělení výhry, výhra bude udělena náhradníkovi, který bude vylosován stejným způsobem a na základě stejných kritérií jako původní výherce.
 6. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho registrace. V takovém případě výhra bude udělena náhradníkovi.
 7. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora a pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 8. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
 9. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou užíváním výhry.
 10. V případě slovenského výherce - ve smyslu § 9 odst. 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů při poskytnutí nepeněžní výhry nebo ceny v hodnotě nad 350 EUR pořadatelem soutěže, daň z příjmu je povinný zaplatit příjemce výhry nebo ceny, a to z částky přesahující tuto hodnotu. Ve smyslu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů ( zejména § 10 b od. 1 písm. d), nepeněžní výhra v hodnotě nad 350 EUR podléhá odvodům na veřejné zdravotní pojištění, přičemž sazba pojistného je ve výši 14 %.
 11. V případě českého výherce – pokud jde o výhru v hodnotě nad 10 000 Kč (nižší výhry jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny podle § 4 odst. 1 písm. f) ZDP), kterou získá nepodnikající fyzická osoba. Tato výhra patří mezi ostatní příjmy (§ 10 odst. 1 písm. ch) ZDP) a podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby (§ 36 odst. 2 písm. i) ZDP).

VIII. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
 2. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, resp. mobilních dat.
 3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové adrese www.kubikparkour.eu.

IX. Zpracování osobních údajů

 1. V návaznosti na platnou legislativu v oblasti zpracování osobních údajů na lokální úrovni zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017, zákon č. 18/2018 z 29.11. 2017 o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů a evropské úrovni s přímou účinností v České a Slovenské republice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vás tímto informujeme, že společnost MASPEX Czech s.r.o jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) zpracovává Vámi poskytnuté údaje pouze pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, a to po dobu soutěže a maximálně 12 měsíců od vyhlášení výherců soutěže. V případě výherců budou tyto údaje zpracovány po dobu stanovenou legislativními požadavky. Tyto údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu a k účelům výše uvedeným také organizátorovi soutěže a (dále jen „Organizátor“) a třetí dodavatelské straně - CINEMAX a.s. a Continental film, s.r.o. a to pouze za účelem vygenerování vstupenek pro výherce.
 2. Pokud bude v pravidlech soutěže uvedeno, že výherci budou zveřejněni na webových stránkách a ve sdělovacích prostředcích v rozsahu údajů pro tento účel poskytnutých, je souhlas spotřebitele s takovým zveřejněním podmínkou účasti v soutěži. Souhlas se uděluje po dobu zveřejnění výherců soutěže a je poskytnut zapojením se do soutěže.
 3. Soutěžící má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na email: oou@maspex.com, a dále má práva zejména dle čl. 13 až 23 GDPR, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli. Odvoláním svého souhlasu avšak soutěžící ztrácí nárok na výhru v soutěži.
 4. Jestliže soutěžící zjistí nebo se bude domnívat, že pořadatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení a požádat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost účastníka shledána jako oprávněná, pořadatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li pořadatel této žádosti, má účastník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Soutěžící potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže.

V Praze dne 1. 3. 2019.